תקנון פעילות – סדין מתנה – מיטחברת

כללי

 1. חברת מיטחברת (להלן: מיטחברת) תערוך פעילות שיווקית לנשים בהריון בשלישי השלישי להריונן, במסגרתה תחלק 50 סדינים מתנה ללקוחות חדשים בלבד, המשאירים פרטיהם בפייסבוק במסגרת הפעילות.
 2. לקוחות המשאירים פרטיהם למיטחברת במסגרת הפעילות מאשרים בכך למיטחברת לפנות אליהם בהצעה שיווקית.
 3. איסוף המתנה לזוכים יהא על ידי איסוף עצמי בלבד במשרדי חברת מיטחברת בנתניה, או במידה והזוכה מבצע הזמנה, תצורף המתנה לעריסה בעת יציאתה/איסופה מהמחסן.

תקופת הפעילות: תקופת הפעילות תתקיים בין התאריכים ה 23.2.20 ותסתיים בתאריך ה 29.2.20 למען הסר ספק יובהר מיטחברת ראשית להאריך ו/או לקצר את תקופת  הפעילות ו/או לבטלה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

קביעת הזוכים: קביעת הזוכים בפעילות תבוצע על ידי חברת מיטחברת בע”מ והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערור או השגה. מיטחברת שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

המתנות : במסגרת הפעילות יחולקו 50 סדינים לעריסה מכותנה במבחר צבעים. כל זוכה תוכל לקבל מתנה אחת בלבד.

 

מי יכול להשתתף?

 1. כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.
 2. כדי להשתתף בפעילות על המשתתף להשאיר פרטים נכונים ואמיתיים.
 3. כדי להשתתף בפעילות עליך להיות בהריון, בתקופת השליש השלישי להריונך.
 4. לקוחות חדשים בלבד שאינם לקוחות קיימים של חברת מיטחברת.

כיצד משתתפים?

 1. כל משתתף אשר יבקש להשתתף בפעילות יתבקש למלא את פרטיו בטופס הייעודי לכך.
 2. הפעילות תתקיים עד 29.2.20 כולל. הודעה בדבר זכייה במתנה תישלח בדואר האלקטורני או בשיחה טלפונית, עד שבועיים מיום סיום הפעילות .
 3. קבלת המתנה תתאפשר רק באיסוף עצמי במשרדי מיטחברת אשר נמצאים ברחוב גיבורי ישראל 10, אזור תעשייה פולג. נתניה. אפשרות נוספת היא צירוף המתנה לעריסה במקרה של ביצוע הזמנת עריסה מיטחברת. למען הסר ספק, חברת מיטחברת לא תישלח את המתנה לבית הלקוח.
 4. חברת מיטחברת תהא רשאית לפנות למתוייגים בפוסט הפעילות ולהציע להם הטבה מיוחדת.
 5. חברת מיטחברת רשאית כאמור לחזור ללקוחות הממלאים פרטים ולעדכן אותם בדבר הזכייה במתנה כמו גם להציע להם הצעה שיווקית.

הערות כלליות

 1. ההשתתפות בפעילות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. חברת מיטחברת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בגין השתתפותם בפעילות.
 2. חברת מיטחברת רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 3. למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות כאמור או בדבר שינוי תנאיו.
 4. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד חברת מיטחברת, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה היא שנה ממועד סיומה.
 5. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי הפעילות כמפורט בתקנון.
 6. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 7. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי חברת מיטחברת בלבד.