תקנון הגרלה בפייסבוק – מיטחברת

חברת מיטחברת (להלן: מיטחברת) תערוך הגרלה נושאת פרסים, בעמוד הפייסבוק של החברה בכתובת: https://www.facebook.com/mithaberet

ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

תקופת ההגרלה: 

תקופת ההגרלה תחל בתאריך ה 25/12/2018 ותסתיים בתאריך ה 31/12/2018. למען הסר ספק יובהר כי עורכת ההגרלה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת  ההגרלה ו/או לבטלה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

עורכת ההגרלה: קביעת הזוכים בהגרלה תבוצע על ידי חברת מיטחברת בע”מ והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערור או השגה. מיטחברת שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

הפרס:  3 (שלושה) חודשי שכירות של עריסה מיטחברת במתנה, כולל מזרן רגיל להשכרה, כרית מקשרת במידת הצורך ומשלוח הלוך וחזור עד בית הלקוח.

מי יכול להשתתף?

 1. כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.
 2. כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף להיות חבר בדף הפייסבוק של מיטחברת. רק גולש שהצטרף לדף הפייסבוק יהיה רשאי להשתתף בתחרות.

כיצד משתתפים?

 1. כל משתתף אשר יבקש להשתתף בהגרלה, יידרש לעשות לייק בדף הפייסבוק של מיטחברת על הפוסט, לתייג חבר/ה הנמצאת בהריון, ולשתף את הפוסט.
 2. הפעילות תתקיים עד סוף דצמבר 2018. הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם ב 01/01/2019 בפוסט פרסום הזוכה בדף הפייסבוק של מיטחברת.
 3. לשם קבלת הפרס יידרש הזוכה למסור פרטים אישיים הדרושים לחברת מיטחברת לצורך פתיחת הזמנה.
 4. כמו כן יידרש הזוכה לתת את פרטי כרטיס האשראי לפיקדון לחברת מיטחברת לצורך אפשרות הארכת השכירות מעבר לחודשי המתנה או במקרה של החזרת המוצר פגום.
 5. במידה והזוכה לא יחפוץ למסור פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי, תעבור הזכייה לזוכה אחר.
 6. חברת מיטחברת תהא רשאית לפסול מועמד לזכייה אשר לא הגיע או יצר קשר לקבלת הפרס, תוך 30 ימים מיום ההכרזה על זכייתו.
 7. חברת מיטחברת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים והזוכה בפרס בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם ההשתתפות בהגרלה הינה אישור לכך.
 8. חברת מיטחברת תהא רשאית לפנות למתוייגים בפוסט ההגרלה ולהציע להם הטבה מיוחדת.

כללי

 1. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. חברת מיטחברת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה.
 2. משתתף בגרלה מתחייב לשפות את חברת מיטחברת או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
 3. חברת מיטחברת רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 4. חברת מיטחברת תהיה זכאית, על שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי יפורסם בדף הפייסבוק של מיטחברת.
 5. למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום ההגרלה כאמור או בדבר שינוי תנאיו.
 6. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד חברת מיטחברת, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה היא שנה ממועד סיומה.
 7. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 8. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 9. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי חברת מיטחברת בלבד.
 10. ההגרלה היא בשום אופן אינה תחת חסותה, ניהולה, אחריותה או אישורה של פייסבוק או הקשורים לפייסבוק.